اسید مالئیک

اسید مالئیک

مالئیک اسید با فرمول شیمیایی (C۴H۴O۴–) یک ترکیب شیمیایی است.

شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است.

با توجه به موقعیت گروه عاملی کربوکسیلیک اسید ، فوماریک اسید ایزومر ترانس و مالئیک اسید ایزومر سیس است.

حلالیت این دو اسید متفاوت است.

اختلاف دیگری که وجود دارد در نقطه ی ذوب انهاست و سومین اختلاف تفاوت در pka و pka2 آنهاست.

روش صنعتی تولید مالئیک انیدرید بسیار ارزان تر است .

فاز بخار بنزن را توسط اکسیژن هوا و در حضور کاتالیزر پنتا اکسید وانادیم در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد اکسید می کنند.