اکریلیک اسید

اکریلیک اسید

شکل ظاهری این ترکیب، مایعی بی‌رنگ است. از جمله اسید هایی با پایه اکریلیک است

که کاربرد آن بیشتر در سنتز رزین های اکریلیکی، چسب های صنعتی و به عنوان یک عامل واکنش در سنتز مواد اکریلیکی می باشد.