بوتیل دی گلایکول

بوتیل گالیکول و بوتیل دی گالیکول

اطالعات فنی محصول

نام شیمیایی : بوتیل گالیکول اتر/ بوتیل دی گالیکول اتر

نام تجاری :  MBG/DBG

گالیکول اترها با داشتن دو گروه عاملی اتری و الکلی در یک مولکول یکی از پرکاربرد ترین حالل های آبی به شمار می آیند. تولید گالیکول اترها ۲ مرحله ای است. مرحله اول شامل واکنش الکل و اتیلن اکساید برای تولید مخلوط مونو،دی و گالیکول اترهای سنگین تر می باشد. سپس در مرحلپه دوم مخلپوط حاصپل بپرای زداسپازی تمپامی اززایش از یکدیگر تقطیر می شود. این مایع با نقطه زوش باال و فراریت و بوی کم به طور گسترده ای بپه عنپوا حالل در بسیاری از صنایع کاربرد دارد.

کاربرد به عنوان حالل

مشخصه گالیکول اترها، حاللیت باال، پایداری شیمیایی و سازگاری آنها با آب و تعدادی از حالل های آلی می باشد. خواص حاللی بی نظیر گالیکول اترها به دلیل حضور گروههای عاملی دو گانه در این مواد می باشد. از دیگر خواص آنها می توا به موارد زیر اشاره نمود:

حاللی با بوی مالیم برای بسیاری از رزین ها، روغن ها، واک ها، چربی ها و مواد رنگی

مخلول در اکثرحالل های آلی قطبی و غیر قطبی

حاللیت در آب به تمام نسبت ها

سایر کاربردها

قابلیت انحالل فوق العاده این مواد منجر به استفاده از گالیکول اترهای معین در کاربردهای متنوع شده است:

حالل رنگها در نسازی، زرم و صنایع چوب

حالل برای گری و دوده در پاک کننده های صنعتی و فرموالسیو های خاص

حالل برای سموم کشاورزی

حالل و کمک حالل برای الک های رایج، لعاب کاری، زنگ زدگی سیستمهای پوشش دهی صنعتی

 

گرید های متفاوت  : بوتیل گالیکول، بوتیل دی گالیکول

 

مشخصات : بوتیل گالیکول

No Test Standard Reference
۱ Appearance at 25˚C Clear Liquid
۲ Color, Pt-Co ۱۰ ASTM D1209
۳ Acidity as acetic acid ۰٫۰۱% ASTM D1613
۴ Active content ۹۹%
۵ Water content Max.0.1 % ASTM E203
۶ Solubility in water soluble

مشخصات : بوتیل دی گالیکول

No Test Standard Reference
۱ Appearance at 25˚C Clear liquid
۲ Acidity as Acetic Acid ۰٫۰۱% ASTM E-203
۳ Assay Min. 99% ASTM D-5008
۴ Color, Pt-Co Max. 10 ASTM D-1209
۵ Density at 20˚C ۰٫۹۵۳۴-۰٫۹۵۳۸ ASTM D-4052
۶ Water Max.0.1% ASTM E-203

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>