حلال ۴۰۰

AW ۴۰۰

توضيحات :

حلال ۴۰۰ با دارا بودن حداقل ۳۰ درصد تركيبات آروماتيكي، شامل هيدروكربن هاي پارافيني و سيكلوپارافيني نيز است. كاربرد آن بيشتر به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ، به عنوان رقيق كننده در ساخت چسب هاو به عنوان ماده متشكله تينر مي باشد.

تأثير برانسان و محيط زيست :

اين ماده از راه چشم، پوست و استنشاق و بلع جذب مي شود .

در اثر تماس با چشم ها سبب سوزش و تحريك مي گردد .

در تماس با پوست سريعاً تبخير شده و سبب خشكي و تحريك پوست مي گردد .

بلعيدن اين مايع سبب سوزش در ناحية گلو و سينه شده و سبب تهوع و استفراغ مي گردد .

تنفس بخارات اين مايع سبب كاهش كار ايي دستگاه اعصاب مركزي و آسيب به ريه ها مي گردد.

شرايط نگهداري و حمل ونقل :

به علت قابليت اشتعال اين ماده حتماً قبل از حمل، اقدامات كنترلي مهندسي انجام گيرد . و در محيط خشك و خنك

بدور از منابع و نور مستقيم خورشيد و با تهوية مناسب نگهداري شود .

جهت جمع آوري موارد ريخته شده از مواد ج اذبي مانند ماسه و خاك استفاده نمائيد و از مواد قابل احتراق مثل خاك

اره استفاده ننمائيد . وسپس با ابزار چوبي ويا پلاستيكي اقدام به جمع آوري مواد نمائيد .