حلال ۴۰۲

AW 402

 

توضيحات :

وايت اسپريت ها مخلوطي از هيدروكربن هاي پارافيني و آروماتيكي با دامنه تقطير ۲۰۰ – ۱۴۲ درجه سلسيوس هستند . اين حلال ها، مايعاتي شفاف، به رنگ آب و داراي بوي ملايم بوده، از لحاظ شيميائي پايدارند و خورندگي ايجاد نمي كنند. كاربرد آن بيشتر به عنوان حلال در تينرهاي رنگ و لاك الكل، به عنوان حلال خشك كن رنگ ها، به عنوان حلال در چاپ پارچه، به عنوان حلال چربي گير از سطوح فلزات، به عنوان حلال واكس هاي مخصوص اثاثيه منزل، مبلمان، كف پوش ها و همچنين واكس كفش وبه عنوان حلال خشك شوئي مي باشد.

 

تأثير برانسان و محيط زيست :

اين ماده از راه چشم، پوست و استنشاق و بلع جذب مي شود .

در اثر تماس با چشم ها سبب سوزش و تحريك مي گردد .

در تماس با پوست سريعاً تبخير شده و سبب خشكي و تحريك پوست مي گردد .

بلعيدن اين مايع سبب سوزش در ناحية گلو و سينه شده و سبب تهوع و استفراغ مي گردد .

تنفس بخارات اين مايع سبب كاهش كار ايي دستگاه اعصاب مركزي و آسيب به ريه ها مي گردد.

 

شرايط نگهداري و حمل ونقل :

به علت قابليت اشتعال اين ماده حتماً قبل از حمل، اقدامات كنترلي مهندسي انجام گيرد . و در محيط خشك و خنك بدور از

منابع و نور مستقيم خورشيد و با تهوية مناسب نگهداري شود .

جهت جمع آوري موارد ريخته شده از مواد جاذبي مانند ماسه و خاك استفاده نمائيد و از مواد قابل احتراق مثل خاك اره

استفاده ننمائيد .