حلال ۴۰۶

AW 406

توضيحات :

حلالي است ، متشكل از هيدروكربن هاي پارافيني با تعداد C۵-C۸. كاربرد آن بيشتر به عنوان رقيق كننده در لاك الكل ها، رنگ ها، جلا دهنده ها و مركب چاپ به عنوان يكي از مواد متشكله تاير، حلال لاستيك و رزين، چسب ها و چسب هاي نواري به عنوان حلال در صنايع شيميائي وآرايشي و غذائي مي باشد.

 

تأثير برانسان و محيط زيست:

از راه چشم، پوست، استنشاق و بلع جذب مي شود .

ايجاد سوزش در چشم ها مي نمايد، در تماس طولاني با پوست ايجاد تحريك و سوزش مي نمايد .

استنشاق زياد بخارات آن به كبد، ريه ها و بر سيستم عصبي تأثيرگذار است .

 

حفاظت هاي فردي ، نكات ايمني و بهداشتي:

در صورت تماس با چشم حداقل به مدت ۱۵ دقيقه با آب فراوان بشوئيد .

در صورت تماس با پوست با آب و صابون بشوئيد .

در صورت استنشاق مصدوم را به هواي آزاد انتقال داده و از اكسيژن استفاده نمائيد و به پزشك اطلاع دهيد .

در صورت بلع به مصدوم آب يا شير نوشانيده و مصدوم را وادار به تهوع ننمائيد و پزشك را مطلع كنيد .

در هنگام كار با اين ماده از دستكش، عينك ايمني، ماسك فيلتردار و لباس و كفش ايمني استفاده نمائيد .

استفاده از حلال AW-406 بعنوان ماده تميز كننده قطعات خطرآفرين بوده و كليه شرايط كار با بنزين را براي

اين ماده هم بايد رعايت نمود .

 

شرايط نگهداري و حمل ونقل:

دور از منابع حرارت و جرقه نگهداري نمائيد .

محل نگهداري داراي تهويه مناسب باشد .