پلی آکریل آمید

پلی الکترولیت    پلی آکریل آمید

با توجه به محدود بودن محدوده دامنه فعاليت منعقد كننده‎هاي اصلي و به منظور بالا بردن راندمان فرآيند و كاهش قابل ملاحظه كدورت، پليمرهاي پلي آكريل آميد بعنوان كمك منعقد كننده يا منعقد كننده مستقل استفاده مي‌گردند.

تعريف پلي الكتروليت

پليمرهاي منعقد كننده، تركيباتي پليمري با وزن ملكولي بالا بر پايه پلي آكريل آميد، محلول در آب هستند كه بطور وسيعي بعنوان منعقد كننده، افزايش دهنده سرعت ته نشيني مواد جامد معلق و كلوئيدها و رنگ بري در فرآيندهاي تصفيه و توليد مايعات بكار برده مي‌شوند.

كاتيون يا آنيون متصل به پيكره شيميايي پلي آكريل آميد تعيين كننده نوع بار فعال پليمر می‌باشد که بر این اساس پلیمرها با توجه به خصوصیات به سه دسته بارهای مثبت (cationic)، منفی (anionic) و بدون بار (non-ionic) تقسیم می‌شوند. وزن مولکولی و شدت بار پلی الکترولیت‌ها در فعالیت آنها تاثیر بسزایی دارد.

پلي الكتروليت بدون بار (Non-Ionic Polyelectrolytes)

بر پايه پلي آكريل آميد خالص مي‌باشند و پس از حل شدن در آب از خود خاصيت بدون بار نشان می‌دهند.

پلي الكتروليت آنيوني (Anionic Polyelectrolytes)

كوپليمرهاي آكريل آميد با خواص ارتقاء يافته باري توسط گروه‌هاي سديم آكريلات هستند، بار منفي داشته و پس از انحلال در آب، محلول با خواص بار منفي ايجاد مي‌كنند.

پلي الكتروليت كاتيوني (Cationic Polyelectrolyte)

كوپليمرهاي آكريل آميد به همراه مونومرهاي كاتيوني بوده كه باعث ارتقاء بار مثبت در اين دسته از پليمرها مي‌شوند و پس از انحلال در آب، محلول با خاصيت باري مثبت ايجاد مي‌كنند.

كاربرد:

پلي الكتروليت‌ها با افزايش سرعت ته نشيني مواد معلق، افزايش ابعادي و تراكم مواد ته نشين شده راندمان فيلتراسيون و جداسازي را افزايش داده و باعث ارتقاء كيفيت فرآيند و كاهش قابل ملاحظه كدورت نهايي مي‌شوند.

برخي كاربردهاي اين دسته از مواد عبارتند از:

كمك منعقد كننده در فرآيند زلال سازي آب خام در توليد آب آشاميدني و صنعتي
منعقد سازي جامدات معلق و كلوئيدها در فرآيندهاي شكر و تغليظ مايعات
جداسازي جامدات و تركيبات آلي در آب برگشتي سيستم‌هاي تبريد و حرارتي
جداسازي جامدات، روغن و گريس و اكسيدهاي نامحلول در تصفيه آب برگشتي از بخش نورد در صنعت فولاد
حذف رنگ، مواد جامد معلق و كلوئيدها در صنايع توليد محصولات پتروشيمي
منعقدكننده در سيستم‌هاي تصفيه پساب‌هاي صنعتي و بهداشتي
از آنجا كه اين دسته مواد جاذب رطوبت شديد هستند، از برخي گونه‌ها در بخش كشاورزي براي جذب آب و بالا بردن ضريب جذب آب خاك استفاده مي‌شود كه موضوع اين گزارش نيست.